Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

kruchablondynka
4484 322c 420
kruchablondynka
9095 b8fe 420
Reposted fromomphh omphh viano-longer-kore no-longer-kore

March 23 2018

kruchablondynka
W życiu przydarza ci się to, co przyciągasz do siebie myślami. Tym, o czym myślisz, kształtujesz swoje życie.
— Regina Brett

March 02 2018

kruchablondynka
kruchablondynka
0903 1027 420
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viafilmowy filmowy
kruchablondynka
0757 1c6d 420
Janusz Narodów

February 28 2018

kruchablondynka
kruchablondynka
0299 e7d5 420
| Wrocław, 1982

February 25 2018

kruchablondynka

February 23 2018

kruchablondynka

February 22 2018

kruchablondynka

February 21 2018

kruchablondynka
5489 57fe 420
Cologne 1944
Reposted fromvolldost volldost viaxannabelle xannabelle
I think people spend too much time staring into screens and not enough time drinking wine, tongue kissing, and dancing under the moon.
— Rachel Wolchin

(via slowmoliving)
Reposted fromunco unco viaxannabelle xannabelle
kruchablondynka
5189 494a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
kruchablondynka
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunique unique
kruchablondynka
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunique unique
kruchablondynka
4441 44ed 420
Reposted fromtfu tfu viamyego myego
kruchablondynka

February 20 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl