Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

kruchablondynka

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamagdanestor magdanestor
kruchablondynka
1917 9635 420
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
kruchablondynka
1525 269f 420
Reposted frommrrru mrrru viamagdanestor magdanestor
kruchablondynka
6457 4a1e 420
Reposted fromnazarena nazarena viamagdanestor magdanestor
kruchablondynka

May 24 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
9398 26ae 420
Reposted fromlikeaghost likeaghost viapsychoviolet psychoviolet
5271 8597 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychoviolet psychoviolet
0814 faed 420

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

kruchablondynka
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
kruchablondynka
kruchablondynka

May 20 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl