Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
3639 b046 420
2646 be27 420
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET
kruchablondynka
6584 55de 420
kruchablondynka
kruchablondynka
1111 1fc2 420
kruchablondynka

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
kruchablondynka
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
kruchablondynka

October 05 2017

8163 3c80 420
Reposted fromkimik kimik viapsychoviolet psychoviolet

October 04 2017

kruchablondynka
1701 4c9e 420
kruchablondynka

September 06 2017

kruchablondynka
2638 2f4b 420
Wine is love.
Reposted fromtishka tishka viaredhairwitch redhairwitch
kruchablondynka
Reposted fromshakeme shakeme viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl