Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

kruchablondynka
3725 9da5
Reposted fromGIFer GIFer viamyego myego
kruchablondynka
1968 8b62 420
Reposted fromrachelbones rachelbones viaunique unique
kruchablondynka
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

December 02 2017

kruchablondynka
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
kruchablondynka
kruchablondynka

November 27 2017

kruchablondynka

November 24 2017

kruchablondynka
2542 dd23 420
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianiefajna niefajna

November 19 2017

kruchablondynka
4199 b8ad 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viadisheveled disheveled
kruchablondynka
0525 822a 420
Reposted fromtfu tfu viaunique unique
kruchablondynka
3916 d5ef 420

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

November 17 2017

kruchablondynka
0650 858d 420
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice

November 14 2017

kruchablondynka
kruchablondynka

November 01 2017

2850 b58e 420
Reposted fromsimonsayer simonsayer viadisheveled disheveled
2602 d775 420
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viamyego myego
kruchablondynka
4612 7021 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyego myego
kruchablondynka
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyego myego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl